Tehničke karakteristike

LoRa ultrazvučni vodomer, je inteligentni merni instrument sastavljen od ultrazvučnog senzora protoka, senzora temperature i mikroračunara. Mikroračunar merenjem vremenske razlike između zvučnih talasa, koje šalje kroz vodu, kompenzujući temperaturnu razliku vode, vrši precizno merenje protoka.

Pomoću LoRaWAN° modula, senzor prenosi merenja, putem gateway-a, do mrežnog servera i korisničke aplikacije. Korisnik može, daljinskim putrem, nadgledati status vodomera i aplikacijskim softverom, očitavati potrošnju i vršiti naplatu utrošene vode. Sistem analiziranjem potrošnje sa vodomera kod potrošača i protokom sa magistralnih protokomera, detektuje potencijalno curenje ili ilegalno priključnje na mrežu. Na taj način se postiže visoka efikasnost u proizvodnji i distribuciji vode, uz značajnu redukciju troškova.

Pored merenja i pra"cenje protoka vode u domaćinstvu, može se koristiti i u sistemima za klimatizacijL grejanje, itd.


Slike proizvoda

  1. Ultrazvučni vodomer
  2. Ultrazvučni vodomer
  3. Ultrazvučni vodomer
  4. Ultrazvučni vodomer